van de firma Moerman, Dorpsweg 58, Rockanje (gem. Westvoorne) Groothandel en Commissionair in Hooi, Stro, Fouragehandel en Veebedrijf; handel in Aardappelen, Groente en Fruit, in Kunstmest en Veevoer, benevens Loonbedrijf.

Art. I
Onder overmacht is mede verstaan het geheel of gedeeltelijk niet ontstaan of tenietgaan van het gewas voor de oogst door één of meer aan buitenkomende omstandigheden, zoals weersomstandigheden, lucht, water- of bodemverontreinigingen en ziekten of andere aandoeningen van het gewas, hetgeen ook geldt in de verhouding tussen verkoper en koper ten aanzien van het gewas van derden gekocht door verkoper en door deze geheel of gedeeltelijk verkocht aan koper.

Art. II
De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige schuldvergelijking en/of korting.

Art. III
Indien verkoper ongunstige in­formatie ontvangt over de financiële positie van koper, waardoor er gegronde vrees is voor niet tijdige of niet volledige betaling, heeft hij het recht, alvorens tot levering over te gaan, een onmiddellijke en kostenvrije zekerheidsstelling te eisen.

Art. IV
Bij gebreke van tijdige betaling is de koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der voldoening de wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Onverminderd eventuele proceskosten komen alle buitengerechtelijke incassokosten, tenminste bedragende 250,= excl. BTW, voor rekening van de nalatige partij.

Art. V
Moerman blijft eigenaar van de verkochte of geleverde goederen totdat volledige betaling van alle vorderingen van Moerman door de koper heeft plaatsgevonden. Moerman is gerechtigd zonder ingebrekestelling en/of zonder gerechtelijke tussenkomst de verkochte zaak weder tot zich te nemen, indien betalingstermijnen niet nauwkeurig in acht genomen worden.

Art. VI
Koper is verplicht zolang hij de volledige koopprijs van het gekochte niet heeft voldaan Moerman onmiddellijk te verwittigen van ieder evenement met betrekking tot het verkochte met name indien daarop door schuldeisers van koper beslag wordt gelegd of op delen in welke vorm ook aanspraak wordt gemaakt. Alle tot behoud van rechten, alsmede tot invordering gemaakte kosten, zullen voor rekening van de koper komen. Daaronder zijn met name begrepen alle kosten die Moerman maakt om zijn voorbehouden eigendomsrechten te handhaven cq te doen erkennen, kosten van invordering van de koopprijs of het onbetaald gebleven deel daarvan, alles in de ruimste zin.
Onverminderd het recht van Moerman op volledige voldoening van de kosten zullen de kosten van gerechtelijke invordering welke door koper verschuldigd zijn, worden bepaald op tenminste 15% van de vordering van Moerman.

Art. VII
Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden.

Art. VIII
In alle gevallen waarin niet of niet tijdig reclame heeft plaatsgevonden geschillen tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst van koop en verkoop, afgesloten onder deze algemene voorwaarden of van een dergelijke overeenkomst gemaakt beding, dan wel van een nadere overeenkomst welke van zulk een overeenkomst of geding het gevolg mocht zijn en deze geschillen niet in der minne worden geregeld of door deskundigen worden opgelost, bij uitsluiting worden berecht door de Kantonrechter te Brielle indien deze is bevoegd of de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, de President in kort geding inbegrepen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.